Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Datum aktualizace: 25. 5. 2020

 

 1. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Real TV spol. s r.o.., IČ: 27478382, se sídlem Mikuleckého 1309/4. 147 00, Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102257 (dále jen „správce“). Správce poskytuje svým klientům produkční služby, a to vždy na základě podepsané písemné smlouvy, dohody nebo objednávky s klientem.

 

 

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě. V souvislosti s poskytováním služeb může dojít ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonných povinností a pro naplnění oprávněného zájmu správce.

 

Pro tyto účely zpracováváme tyto osobní údaje subjektu: jméno a příjmení, titul, funkce, název právnické osoby, identifikační a daňová čísla, adresy bydliště / místa podnikání fyzické osoby či sídla právnické osoby, e-mailové adresy, telefonní čísla do zaměstnání, čísla mobilních telefonů, bankovní spojení, podpis zákazníka a data o průběhu obchodní spolupráce. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

 

Dále jde o informace, které od Vás získáme tím, že využíváte naše služby (IP adresa, soubory cookies).

 

Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce medea.cz. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, tj. e-mailová adresa, případně telefonní číslo domů, číslo mobilního telefonu, poštovní adresa a další údaje, které nám dobrovolně poskytnete.

 

Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, tj. e-mailové adresy, telefonní čísla domů, čísla mobilních telefonů, poštovní adresu fyzické osoby (trvalé či přechodné bydliště, doručovací adresa), datum narození, údaje o dosaženém vzdělání, absolvované praxi, znalostech a schopnostech, o získaných certifikátech, absolvovaných zkouškách, školeních a kurzech.

 

 

 

 1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem naplnění oprávněného zájmu správce. Toto poskytnutí osobních údajů je povinné a bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebyla spolupráce subjektů možná. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas a zpracování z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se především o následující činnosti:

 

 

 

 

V případě zpracování osobních údajů ve vztahu k fyzickým osobám, které se ucházejí o zaměstnání, zpracováváme osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče v rámci provádění opatření směřujících k uzavření smlouvy (výběrového řízení), k nimž dochází na základě návrhu osoby ucházející se o zaměstnání.

 

V případě zpracování osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku/dotazu, který nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete.

 

 

 1. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jste je poskytli. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak mohou být:

 

Ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytnete v případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání, mohou být tyto Vaše osobní údaje poskytnout dalším společnostem, které působí v rámci skupin MÉDEA GROUP a EMPRESA MEDIA GROUP, a to za účelem možnosti nabídnout Vám vhodné zaměstnání v rámci uvedených skupin vzhledem k Vašemu vzdělání, znalostem, schopnostem a dosaženým profesním zkušenostem, tj.:

 

 

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře a které budou obsahovat Váš dotaz či podnět k vyřízení, můžeme předat shora označeným společnostem působícím v rámci skupin MÉDEA GROUP a EMPRESA MEDIA GROUP, pokud se dotaz či podnět, který nám zašlete, bude týkat jejich agendy a bude tedy z povahy věci určen k vyřízení těmto subjektům.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

 

 

 1. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Používáme cookies pro tři účely. První je pro to, aby si Vás systém pamatoval při přechodu ze stránky na stránku. Tato session cookie je platná pouze v rámci běžného prohlížení stránky a po ukončení používání stránek/prohlížeče se automaticky maže. Další typ cookie si pamatuje Vaše nastavení uživatelského jména, případně jazyka, abyste nemuseli údaje zadávat při každé Vaší návštěvě znovu. Tato cookie zůstává uložena ve Vašem počítači i po ukončení prohlížeče. Cookie používáme také pro analytické účely a pomáhá nám zjišťovat agregované informace o celkovém počtu návštěvníků serveru, délku návštěvy apod.

Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti webových stránek.

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V  praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení:

 1. Cookies z hlediska platnosti:

 

 1. Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří:

Další informace o cookies ze systému Google Analytics a obecně o cookies.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.

Jak zamezit používání cookies v prohlížečích: Nejrozšířenější programy pro prohlížení webových stránek (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer apod.) podporují správu a omezení využívání cookies. Umožňují jednotlivé cookies selektivně vymazat, zablokovat nebo úplně zakázat jejich použití. Je možné i nastavit blokování pro vybrané internetové stránky. 

 

Pokud bude mít váš internetový prohlížeč povoleno použití cookies, považujeme to jako vyjádření souhlasu s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Možnosti nastavení správy cookies u vybraných internetových prohlížečů naleznete na následujících odkazech:

Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookies může dojít k narušení funkčnosti webových stránek.

 

 

 1. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu Vašeho členství v MÉDEA Fitness, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

 

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

 

 

 1. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

 

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů budou jednotlivé osobní údaje zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

 

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

 

Osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání, uchováváme 6 měsíců od doby, kdy nám své osobní údaje poskytnete.

 

 

 1. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

 

Jak už jsme uvedli výše, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem za účelem naplnění oprávněného zájmu správce, tj. za účelem

 

-    realizace činností směřující k uzavření a plnění smlouvy včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na Vaši žádost,

 

-    plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány,

 

-    ochrany zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaných a poskytovaných službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za klienty, řešení reklamací a sporů s klienty, zápisy z jednání s klientem, písemnou a elektronickou komunikaci.

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

 

 

 1. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, uvádíme výše.

 

 

 1. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

 

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

 

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 

 

 1. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu:  osobniudaje@medea.cz . Tato e-mailová adresa je platná i pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které nám poskytnete v případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání.

 

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

 

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

 

Vedle toho také kompletně nesmažeme všechny osobní údaje, pokud nás subjekt údajů požádá, abychom ho již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem uchováváme záznamy, které obsahují informace o subjektech údajů, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím telefonátů, hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění obdobného požadavku uschováme pouze nezbytný rozsah osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám nezadáte jiná specifika.

 

 

 1. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné. Jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro uzavření a splnění mezi námi uzavřené smlouvy, k výběru vhodného uchazeče pro volné pracovní pozice, resp. k zodpovězení dotazu, který nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné, abychom s Vámi smlouvu uzavřeli a plnili, abychom Vás mohli zařadit do výběru vhodného uchazeče pro volné pracovní pozice, jakož abychom vyřídili Váš dotaz či podnět, která nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

 

 1. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

 

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail osobniudaje@medea.cz .

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

 

 1. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu doporučujeme průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data „aktualizováno" uvedeného výše. K osobním údajům budeme přistupovat způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých byly shromažďovány a také vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a evropskými standardy ochrany osobních údajů, pokud subjekt údajů neudělil souhlas s jiným zacházením.